Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९

प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९

2 कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९

कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९

3 प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९

4 पर्यटन विकास (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९

पर्यटन विकास (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९

5 शुसान (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७९

शुसान (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७९

6 प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७८

प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७८

7 प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७८

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७८

8 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७८

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७८

9 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७८

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७८

10 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी नियमावली,२०७८

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी नियमावली,२०७८

11 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०७७

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०७७

12 प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान नियमावली, २०७७

    प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान नियमावली, २०७७

13 प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७

प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७

14 प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी नियमावली, २०७६

प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी नियमावली, २०७६

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.