Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०

2 आर्थिक ऐन, २०७५

आर्थिक ऐन,२०७५

3 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५

4 प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन, २०७५

5 प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९

प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९

6 प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९

प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९

7 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९

8 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९

9 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९

10 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८

11 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७

   प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७

12 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८

13 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८

14 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९

15 प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७

प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७

16 प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७

17 प्रदेश नं. १ बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७

18 प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७

प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७

19 प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, २०७७

20 प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७

21 प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७

प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७

22 प्रदेश नं. १ प्रदेश वन ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ प्रदेश वन ऐन, २०७७

23 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७

24 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७

25 प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

26 प्रदेश नम्बर १ प्रदेश बाताबरण संरक्षण ऐन,२०७६

प्रदेश नम्बर १ प्रदेश बाताबरण संरक्षण ऐन,२०७६

27 मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६

28 सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६

सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६

29 प्रदेश आर्थिक ऐन,२०७७

प्रदेश आर्थिक ऐन,२०७७

30 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६

31 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

32 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

    प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

33 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६

34 प्रदेश विद्युत ऐन २०७६

प्रदेश विद्युत ऐन २०७६

35 प्रदेश विधुत ऐन, २०७६

प्रदेश विधुत ऐन, २०७६

36 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६

   प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६

37 प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन, २०७६

प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन, २०७६

38 प्रदेश भवन ऐन, २०७६

   प्रदेश भवन ऐन, २०७६

39 प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६

प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६

40 जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग ऐन, २०७६

जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग ऐन, २०७६

41 प्रदेश जाँचबुझ आयोग ऐन, २०७६

प्रदेश जाँचबुझ आयोग ऐन, २०७६

42 पर्यटन विकास ऐन,२०७६

पर्यटन विकास ऐन,२०७६

43 आर्थिक ऐन,२०७६

आर्थिक ऐन,२०७६

44 विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५

विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५

45 प्रदेश खेलकूद ऐन, २०७६

प्रदेश खेलकूद ऐन, २०७६

46 प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७६

प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७६

47 बृहत विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन, २०७६

बृहत विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन, २०७६

48 प्रदेश नं. १ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रदेश नं. १ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५

49 प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, २०७६

प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, २०७६

50 प्रदेश सिंचाई ऐन, २०७५

प्रदेश सिंचाई  ऐन, २०७५

51 प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५

प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५

52 प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५

53 सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५

सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५

54 विपद्व्य वस्थापन ऐन २०७५

विपद्व्य वस्थापन ऐन २०७५

55 जिल्ला सभा ऐन, २०७५

जिल्ला सभा ऐन, २०७५

56 अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

57 प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन, २०७५

58 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५

59 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

60 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

61 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

62 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

63 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

64 जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५

जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५

65 प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन ऐन, २०७५

प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन ऐन, २०७५

66 गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५

गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५

67 सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५

सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५

68 सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५

सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५

69 प्रदेश नं. एक विनियोजन ऐन, २०७४

प्रदेश नं. एक विनियोजन ऐन, २०७४

70 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.