Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 कोशी प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना

कोशी प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना

2 प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी सूचना

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी सूचना

3 मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

4 कोशी प्रदेश विपन्न तथा सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा खरिदमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०८०

कोशी प्रदेश विपन्न तथा सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा खरिदमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०८०

5 आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०

आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०

6 कोशी प्रदेश आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

कोशी प्रदेश आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

7 लागु औषध नियन्त्रण, सचेतना प्रवर्द्धन, मानव बेचबिखन एवम् पुनर्स्थापना केन्द्रसँग सहकार्य र अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०

लागु औषध नियन्त्रण, सचेतना प्रवर्द्धन, मानव बेचबिखन एवम् पुनर्स्थापना केन्द्रसँग सहकार्य र अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०

8 अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना

अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना

9 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना

10 कर्मचारीको स्वत: बढुवा तथा तह वृद्धि सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०

कर्मचारीको स्वत: बढुवा तथा तह वृद्धि सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०

11 प्रदेश उत्कृष्ट महिला उद्यमी/महिला लघु उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८०

प्रदेश उत्कृष्ट महिला उद्यमी/महिला लघु उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८०

12 बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

13 २०८१ सालको कोशी प्रदेशको सार्वजनिक विदा तथा पर्वहरु

२०८१ सालको कोशी प्रदेशको सार्वजनिक विदा तथा पर्वहरु

14 कोशी प्रदेश आन्तरिक लेखापरिक्षण कार्यविधि, २०८०

कोशी प्रदेश आन्तरिक लेखापरिक्षण कार्यविधि, २०८०

15 कोशी प्रदेश वन नियमावली, २०८०

कोशी प्रदेश वन नियमावली, २०८०

16 प्रदेश किताबखाना (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०८०

प्रदेश किताबखाना (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०८०

17 कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण नियमावली, २०८०

कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण नियमावली, २०८०

18 प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०

प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०

19 केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०

केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०

20 कोशी प्रदेश सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०

कोशी प्रदेश सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०

21 स्थानीय सरकारी सेवा ऐन

स्थानीय सरकारी सेवा ऐन

22 प्रदेश ओद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८०

प्रदेश ओद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८०

23 प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०

24 कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०

कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०

25 कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०

कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०

26 प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी सूचना

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी सूचना

27 मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सूचना

मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सूचना

28 चौथो अधिवेशन सम्बन्धी सूचना

चौथो अधिवेशन सम्बन्धी सूचना

29 दोश्रो कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०

दोश्रो कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०

30 दोश्रो कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०

दोश्रो कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०

31 प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी सूचना

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी सूचना

32 प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना

33 कोशी प्रदेश सभाको चालु तेस्रो अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना

कोशी प्रदेश सभाको चालु तेस्रो अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना

34 प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बिस्तारसम्बन्धी सूचना

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बिस्तारसम्बन्धी सूचना

35 प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी सूचना ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी सूचना ।

36 मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सूचना

मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सूचना

37 मन्त्रीपरिषद्को कार्य-विभाजन सम्बन्धी सूचना

मन्त्रीपरिषद्को कार्य-विभाजन सम्बन्धी सूचना

38 प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना

39 तेश्रो अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना

तेश्रो अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना

40 आर्थिक सहायता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०

आर्थिक सहायता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,  २०८०

41 कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०

कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०

42 कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०

कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०

43 दोश्रो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना

दोश्रो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना

44 प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७९

प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७९

45 प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

46 प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

47 मन्त्रीलाई थप अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धी सूचना

मन्त्रीलाई थप अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धी सूचना

48 मन्त्रिलाई थप अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारि तोकिएको सम्बन्धी सूचना

मन्त्रिलाई थप अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारि तोकिएको सम्बन्धी सूचना

49 प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०

50 स्थानीय सेवा अध्यादेश

स्थानीय सेवा अध्यादेश

51 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९

52 प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९

प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९

53 कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली , २०७९

कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली , २०७९

54 २०८० सालको कोशी प्रदेशका सार्वजनिक विदा तथा पर्वहरु

२०८० सालको कोशी प्रदेशका सार्वजनिक विदा तथा पर्वहरु

55 कोशी प्रदेश सरकारको लेटरप्याड र छापको प्रयोग सम्बन्धी सूचना

कोशी प्रदेश सरकारको लेटरप्याड र छापको प्रयोग सम्बन्धी सूचना

56 प्रदेश नं. १ को नामाकरणको सूचना

प्रदेश नं. १ को नामाकरणको सूचना

57 केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७९

केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७९

58 प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९

59 मन्त्रीपरिषद्को कार्य-विभाजन सम्बन्धी सूचना

मन्त्रीपरिषद्को कार्य-विभाजन सम्बन्धी सूचना

60 मन्त्रीपरिषद्को कार्य-विभाजन सम्बन्धी सूचना

मन्त्रीपरिषद्को कार्य-विभाजन सम्बन्धी सूचना

61 प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९

62 तह वृद्धी भएका कर्मचारीहरुको नामावली

तह वृद्धी भएका कर्मचारीहरुको नामावली

63 प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना

64 प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना

65 अनुदान तथा सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७९

अनुदान तथा सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७९

66 श्रष्टा सम्मान सम्बन्धि कार्यविधि २०७९

श्रष्टा सम्मान सम्बन्धि कार्यविधि २०७९

67 कानून तर्जुमा तथा सुझाव समिति (गठन र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८

कानून तर्जुमा तथा सुझाव समिति (गठन र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८

68 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची-२ मा हेरफेरको सूचना

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची-२ मा हेरफेरको सूचना

69 प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) (तेश्रो संशोधन) आदेश, २०७८

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) (तेश्रो संशोधन) आदेश, २०७८

70 होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९

होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९

71 सहकारी क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०७९

सहकारी क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०७९

72 केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७९

केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७९

73 प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९

प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९

74 भूमिहिन गरिब, सुकुम्बासी वर्गउत्थान सहयोग तथा तालिम सञ्चालन कार्यविधि,२०७९

भूमिहिन गरिब, सुकुम्बासी वर्गउत्थान सहयोग तथा तालिम सञ्चालन कार्यविधि,२०७९

75 प्रदेश पत्रकारिता पुरुस्कार तथा सम्मान कार्यविधि, २०७९

प्रदेश पत्रकारिता पुरुस्कार तथा सम्मान कार्यविधि, २०७९

76 सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७९

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७९

77 पत्रकारिता छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

पत्रकारिता छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

78 प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९

प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९

79 मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९

मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९

80 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९

81 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९

सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९

82 प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९

प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९

83 कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि,२०७९

कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि,२०७९

84 जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७९

जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७९

85 कटहरी फलफुल तथा तरकारी थोक बजार संकलन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९

कटहरी फलफुल तथा तरकारी थोक बजार संकलन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९

86 आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

87 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७९

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७९

88 प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्तको सूचना

प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्तको सूचना

89 (अ-६) प्रदेश सभा सचिवालयको दशौं तथा बजेट अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना

(अ-६) प्रदेश सभा सचिवालयको दशौं तथा बजेट अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना

90 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिषरिषद्को कार्यालयको सूचना (अ-५)

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिषरिषद्को कार्यालयको सूचना (अ-५)

91 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सूचना

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सूचना

92 प्रदेश सभा सदस्य राजीनामा स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

प्रदेश सभा सदस्य राजीनामा स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

93 प्रदेश सभा सदस्य राजीनामा स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

प्रदेश सभा सदस्य राजीनामा स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

94 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

95 पर्यटन विकास (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७८

पर्यटन विकास (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७८

96 २०७९ सालको प्रदेश नं. १ का सार्वजनिक बिदा तथा पर्वहरु

२०७९ सालको प्रदेश नं. १ का सार्वजनिक बिदा तथा पर्वहरु

97 अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन तथा समन्वय सम्बन्धि कार्यविधि २०७८

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन तथा समन्वय सम्बन्धि कार्यविधि २०७८

98 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७८

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७८

99 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को अनुसूची-२ र ३ मा संशोधन सम्बन्धी सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को अनुसूची-२ र ३ मा संशोधन सम्बन्धी सूचना

100 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान नियमावली, २०७८

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान नियमावली, २०७८

101 प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७८ (राजपत्र)

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७८ (राजपत्र)

102 प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७८ (राजपत्र)

प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७८ (राजपत्र)

103 निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८

104 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना

105 प्रदेश पर्यटन वोर्ड नियमावली खारेज गर्ने नियमावली, २०७८

प्रदेश पर्यटन वोर्ड नियमावली खारेज गर्ने नियमावली, २०७८

106 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन) नियमावली, २०७८ र प्रदेश निर्वाचन विषेश कार्यक्रम.......

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन) नियमावली, २०७८ र प्रदेश निर्वाचन विषेश कार्यक्रम.......

107 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७८

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७८

108 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७८

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७८

109 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन) नियमावली,२०७८

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन) नियमावली,२०७८

110 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७८

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७८

111 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८

112 प्रदेश-सभाको-नवौं-तथा-हिउँदे-अधिवेशनको-आह्वान

प्रदेश-सभाको-नवौं-तथा-हिउँदे-अधिवेशनको-आह्वान

113 खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

114 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७

115 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सूचना... राजपत्र

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सूचना... राजपत्र

116 आठौ तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनाको.... राजपत्र

आठौ तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनाको.... राजपत्र

117 जनता सँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८

जनता सँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८

118 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८

119 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८

120 प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता नियमावली, २०७८

प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता नियमावली, २०७८

121 आठौ तथा बजेट अधिवेशन आव्हान

आठौ तथा बजेट अधिवेशन आव्हान

122 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८

123 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी नियमावली,२०७८

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी नियमावली,२०७८

124 २०७८ सालको प्रदेश नं. १ का सार्वजनिक बिदा तथा पर्वहरु

२०७८ सालको प्रदेश नं. १ का सार्वजनिक बिदा तथा पर्वहरु

125 जनता सँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७... राजपत्र

जनता सँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७... राजपत्र

126 प्राईभेट फर्म नविकरण सम्बधी उद्योग, पर्यटनको सूचना (राजपत्र)

प्राईभेट फर्म नविकरण सम्बधी उद्योग, पर्यटनको सूचना (राजपत्र)

127 प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७

प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७

128 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०७७

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०७७

129 सातौ तथा हिउँदे अधिवेशनको आह्वान

सातौ तथा हिउँदे अधिवेशनको आह्वान

130 कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार संचालन (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७७

कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार संचालन (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७७

131 अन्तिम पटकका लागि सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा मात्र लागू हुने गरी थप दस्तुर, जरिवाना तथा थप जरिवाना मिनाहा गर्ने म्याद सम्बन्धी सूचना

अन्तिम पटकका लागि सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा मात्र लागू हुने गरी थप दस्तुर, जरिवाना तथा थप जरिवाना मिनाहा गर्ने म्याद सम्बन्धी सूचना

132 प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७

प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७

133 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना

134 प्रदेश नं. १, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०७७ (राजपत्र)

प्रदेश नं. १, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०७७ (राजपत्र)

135 प्रदेश नं. १ बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७-- राजपत्र

प्रदेश नं. १ बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७-- राजपत्र

136 प्रदेश नं. १ बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७-- राजपत्र

प्रदेश नं. १ बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७-- राजपत्र

137 प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७ -- राजपत्र

प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७ -- राजपत्र

138 प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७ -- राजपत्र

प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७ -- राजपत्र

139 प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, २०७७ -- राजपत्र

प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, २०७७ -- राजपत्र

140 प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७

141 प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७

प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७

142 प्रदेश नं. १ प्रदेश वन ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ प्रदेश वन ऐन, २०७७

143 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७

144 पर्यटन विकास नियमावली, २०७७ (राजपत्र)

पर्यटन विकास नियमावली, २०७७ (राजपत्र)

145 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना

146 प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७

प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७

147 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७

148 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७

149 प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान नियमावली, २०७७

प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान नियमावली, २०७७

150 सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७

151 प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान नियमावली २०७७

प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान नियमावली २०७७

152 सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण नियमावली, २०७७- (राजपत्र)

सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण नियमावली, २०७७- (राजपत्र)

153 सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन नियमावली, २०७६..... राजपत्र

सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन नियमावली, २०७६..... राजपत्र

154 मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता विकास कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७६

मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता विकास कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७६

155 प्रदेश नम्बर १ प्रदेश बाताबरण संरक्षण ऐन,२०७६ (राजपत्र)

प्रदेश नम्बर १ प्रदेश बाताबरण संरक्षण ऐन,२०७६ (राजपत्र)

156 प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी नियमावली, २०७६ (राजपत्र)

प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी नियमावली, २०७६ (राजपत्र)

157 प्रदेश सहकारी नियमावली-२०७६..........राजपत्र

प्रदेश सहकारी नियमावली-२०७६..........राजपत्र

158 प्रदेश सभा सचिवालयको पाँचौ तथा हिउँदे अधिवेशन आह्वानको सूचना

प्रदेश सभा सचिवालयको पाँचौ तथा हिउँदे अधिवेशन आह्वानको सूचना

159 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची-२ मा हेरफेर

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची-२ मा हेरफेर

160 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको 'वनको कसूर सम्वन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्वन्धी' सूचना

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको 'वनको कसूर सम्वन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्वन्धी' सूचना

161 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७६

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७६

162 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन) (तेस्रो संसोधन) नियमावली, २०७६

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन) (तेस्रो संसोधन) नियमावली, २०७६

163 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. १ को सूचना

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. १ को सूचना

164 पर्यटन विकास (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९

पर्यटन विकास (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९

165 मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ (राजपत्र)

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ (राजपत्र)

166 निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन नियमावली २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको नियमावली २०७६

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन नियमावली २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको नियमावली २०७६

167 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७६

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७६

168 मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) नियमावली, २०७६

मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) नियमावली, २०७६

169 सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ (राजपत्र)

सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ (राजपत्र)

170 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६

171 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

172 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं. १ को सूचना

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं. १ को सूचना

173 जाँचवुझ तथा अनुसन्धान आयोग ऐन, २०७६

जाँचवुझ तथा अनुसन्धान आयोग ऐन, २०७६

174 प्रदेश विधुत ऐन, २०७६

प्रदेश विधुत ऐन, २०७६

175 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६

176 प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन, २०७६

प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन, २०७६

177 प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६

प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६

178 प्रदेश भवन ऐन, २०७६

प्रदेश भवन ऐन, २०७६

179 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सेवा सुविधा सम्वन्धी अनुसूची-१ संशोधन

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सेवा सुविधा सम्वन्धी अनुसूची-१ संशोधन

180 पर्यटन विकास ऐन, २०७६

पर्यटन विकास ऐन, २०७६

181 आर्थिक ऐन,२०७६

आर्थिक ऐन,२०७६

182 प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७६

प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७६

183 सगरमाथा टिन्स क्लब (एसटीसी) बिउ कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७६

सगरमाथा टिन्स क्लब (एसटीसी) बिउ कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७६

184 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन,२०७५

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन,२०७५

185 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५

186 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी अनुसूची

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी अनुसूची

187 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी अनुसूची

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी अनुसूची

188 विपद् खोज उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६

विपद् खोज उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६

189 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

190 प्रदेश खेलकुद ऐन,२०७६

प्रदेश खेलकुद ऐन,२०७६

191 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६

192 प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७६

प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७६

193 बृहत्त विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन,२०७६

बृहत्त विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन,२०७६

194 प्रदेश सभा सचिवालय ऐन,२०७६

प्रदेश सभा सचिवालय ऐन,२०७६

195 २०७५ सालका ऐनहरु

२०७५ सालका ऐनहरु

196 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

197 २०७६ सालको प्रदेश नं. १ को सार्वजनिक बिदा तथा पर्वहरु

२०७६ सालको प्रदेश नं. १ को सार्वजनिक बिदा तथा पर्वहरु

198 विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५

विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५

199 प्रदेश आपतकालिन कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७५

प्रदेश आपतकालिन कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७५

200 प्रदेश नं. १ प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७५

प्रदेश नं. १ प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७५

201 प्रदेश सिँचाई ऐन,२०७५

प्रदेश सिँचाई ऐन,२०७५

202 प्रदेश घरेलु हिँसा सम्बन्धी ऐन,२०७५

प्रदेश घरेलु हिँसा सम्बन्धी ऐन,२०७५

203 प्रदेश नं. १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७५

प्रदेश नं. १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७५

204 सामाजिक विकास संस्था ऐन,२०७५

सामाजिक विकास संस्था ऐन,२०७५

205 प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५

206 विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५

विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५

207 विपद् प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि,२०७५

विपद् प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि,२०७५

208 प्रदेश विपद् उत्थानशील नीति,२०७५

प्रदेश विपद् उत्थानशील नीति,२०७५

209 अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५

अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५

210 आर्थिक ऐन,२०७५

आर्थिक ऐन,२०७५

211 जिल्ला सभा ऐन,२०७५

जिल्ला सभा ऐन,२०७५

212 प्रदेश भण्डारगृह सञ्चालन कार्यविधि,२०७५

प्रदेश भण्डारगृह सञ्चालन कार्यविधि,२०७५

213 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड,कार्यविधि र मितब्यतिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५

सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड,कार्यविधि र मितब्यतिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५

214 प्रदेश रेडियो एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन,२०७५

प्रदेश रेडियो एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन,२०७५

215 २०७४ सालका ऐन

२०७४ सालका ऐन

216 प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७५

प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७५

217 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

218 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५

219 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५

220 प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन ऐन, २०७५

प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन ऐन, २०७५

221 जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५

जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५

222 राजपत्र

राजपत्र

223 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७५

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७५

224 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तब्य,अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन,२०७५

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तब्य,अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन,२०७५

225 गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५

गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५

226 सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५

सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५

227 प्रदेश नं.१, विनियोजन ऐन, २०७४

प्रदेश नं.१, विनियोजन ऐन, २०७४

228 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.