क्र.सं. शीर्षक ठेगाना पद व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. इमेल
1 कानून तर्जुमा महाशाखा # कानून सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा #
2 कानून तर्जुमा महाशाखा # कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा #
3 सुरक्षा समन्वय महाशाखा # सूचना समन्वय तथा प्रशारण शाखा #
4 सुरक्षा समन्वय महाशाखा # शान्ती सुरक्षा तथा सूचना समन्वय शाखा #
5 सुरक्षा समन्वय महाशाखा # प्रहरी प्रशासन तथा कारागार व्यवस्थापन शाखा #
6 प्रशासन, योजना तथा व्यवस्थापन महाशाखा # आर्थिक प्रशासन शाखा #
7 प्रशासन, योजना तथा व्यवस्थापन महाशाखा # विपद् व्यवस्थापन शाखा #
8 प्रशासन, योजना तथा व्यवस्थापन महाशाखा # प्रशासन तथा योजना शाखा #

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.